Sopimusehdot


 

1. Sopimusehtojen soveltaminen

Sopimusehtoja sovelletaan Click Nethosting Oy:n (”CNH”) palveluihin (”Palvelu”), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Sopimuksen osapuolina ovat Click Nethosting Oy ja palvelun tilaaja (”Asiakas”). Asiakas sitoutuu noudattamaan tässä sopimuksessa olevia sopimusehtoja Palveluiden käytössä.


2. Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä sopimusehdot astuvat voimaan 1.7.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi. Asiakas hyväksyy sopimusehdot tilatessaan Palvelun. Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä kun CNH luovuttaa asiakkaalle Palvelun käyttäjätunnukset tai muulla tavoin ilmoittaa Palvelun avaamisesta. Sopimus on voimassa valitun palvelun keston ajan, ellei muuta ole erikseen sovittu. Sopimus ja Palvelu jatkuu automaattisesti sopimuskauden loputtua uudella edellisen sopimuskauden pituisella jaksolla ellei sitä ole kirjallisesti irtisanottu.


3. Palvelun toimittaminen

CNH toimittaa Asiakkaalle Asiakkaan tilaamat Palvelut ja Palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. CNH:lla on oikeus muuttaa käyttäjätunnuksia ja salasanoja tarpeen vaatiessa ilmoittamalla tästä Asiakkaalle.

Palvelu on toimitettu, kun CNH luovuttaa Asiakkaalle Palvelun käyttäjätunnukset tai muulla tavoin ilmoittaa Palvelun olevan käytettävissä. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun Palvelu on toimitettu.

CNH:lla on oikeus käyttää alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita Palveluiden toimittamisessa.


4. Palvelun sisältö

CNH voi tuottaa sopimuksen mukaisen palvelun haluamallaan tavalla. CNH varaa oikeuden muuttaa palvelun sisältöä, tiedottaen siitä kuitenkin etukäteen. CHN:lla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä myös tiedottamatta tästä etukäteen, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista syistä. Tällöin tehdyistä muutoksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman nopeasti jälkikäteen.

Mikäli Palvelun muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, vastaa Asiakas omalla kustannuksellaan tällaisista muutoksista. CNH ei vastaa Palvelun muutosten Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista haitoista.


5. CHN:n vastuut ja velvollisuudet

CNH:n vahingonkorvausvastuu rajoittuu aina enintään summaan, joka vastaa yhden (1) kuukauden kyseisen Palvelun palvelumaksua. Vahingonkorvausta on vaadittava neljäntoista (14) päivän kuluessa vahingonkorvausvaatimuksen perusteena olevan virheen havaitsemisesta tai siitä, kun Asiakkaan olisi pitänyt se havaita. CHN korjaa palveluissaan olevat virheet niin pian kuin on kohtuudella mahdollista.

CNH ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta tai liikevaihdon vähentymisestä, tai kolmannelle osapuolelle olevien velvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai muusta ennalta arvaamattomasta vahingosta. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.

CNH ottaa varmuuskopiot päivittäin ja viikottain kaikista asiakastileistä, jotka ovat alle 20GB ja 150000 inodea (tunnustietue). Jokainen tiedosto (esim. verkkosivu, kuva tai sähköposti) käyttää yhden inoden. CNH tekee parhaansa palauttaakseen Asiakkaan tiedostot, mutta CNH ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. CNH suosittelee Asiakkaitaan ottamaan säännöllisesti omat varmuuskopiot jos verkkosivusto tai siellä oleva tieto on tärkeää esimerkiksi liiketoiminnalle, elinkeinolle tai toimeentulolle.

CNH ei vastaa Asiakkaan Palvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. CHN varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai Palvelun virheellisestä käytöstä.

CHN ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta asiakkaaseen tai asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. CNH ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista.

CNH ei vastaa virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta.

CNH varaa oikeuden keskeyttää Palvelun tuottamisen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi. CNH pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.


6. Asiakkaan vastuut ja velvoitteet

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksien ja salasanojen käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta. Asiakas ei missään tilanteessa saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan kolmannen osapuolen käyttöön.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tilattuja palveluita tai tilaajaa koskevien tietojen muuttumisesta CNH:lle mahdollisimman pian. Asiakas vastaa kuluista, jotka aiheutuvat väärien tai muuttuneiden tietojen oikaisusta.

CNH:n webhotellit on tarkoitettu ainoastaan verkkosivujen houstaukseen (ylläpitoon). Asiakas ei saa käyttää niitä tiedostojen varmuuskopiointitilana tai säilytysvarastona (MP3, peli, video, kuva, valokuva, ääni tai musiikki) tai erityisenä tiedostojen jakelu- ja/tai latauspaikkana. Inodien (inode) maksimimäärä on 150000.

Verkkotunnuksissa (domains) Asiakas sitoutuu noudattamaan ylätason rekisteröijien sääntöjä ja käyttöehtoja, kuten esimerkiksi .com, .net ja .org osalta ICANN:in sääntöjä.

Asiakas vastaa käyttämänsä tai CNH:lle luovuttamansa materiaalin käyttö- ja tekijänoikeuksista ja näistä johtuvista korvauksista. Asiakas vastaa siitä, että materiaali ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen, eikä loukkaa kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia, riko lakia tai viranomaismääräyksiä eikä ole hyvien tapojen vastaista. Asiakas ei saa sijoittaa tai linkittää kotisivutilaansa laitonta, rasistista, epäsiveellistä tai muuten tuomittavaa materiaalia. Asiakas käyttää tilaamiaan palveluita ja tietoverkkoa omalla vastuullaan ja vastaa omasta toiminnastaan. Asiakas vapauttaa CNH:n ja sen yhteistyökumppanit kaikista mahdollisista seuraamuksista, joita asiakkaan suoraan tai välillisesti tilattuihin palveluihin tai Internet-tietoverkkoon liittyvät toimet saattavat aiheuttaa. CNH:lla on oikeus poistaa materiaali, joka rikkoo tai epäillään rikkovan sopimusehtoja.

Asiakas sitoutuu noudattaman kulloinkin voimassa olevaa lakia ja hyviä tapoja. Palvelun avulla suoritettu tietoturva-aukkojen etsiminen tai väärinkäyttö ja kaikenlainen verkkoyhteyksien ja toisten käyttäjien häiritseminen ja luvattomien lisäoikeuksien hankkiminen on ehdottomasti kiellettyä. CNH:lla on oikeus tilapäisesti tai pysyvästi sulkea tai peruuttaa palvelu, jos Asiakkaan toiminta osoittautuu voimassa olevien lakien tai hyvien tapojen vastaiseksi, ja se johtaa myös vahingonkorvauksiin. Asiakas ei saa markkinoida palveluaan lain tai hyvien tapojen vastaisesti, johon luetaan ainakin suoramarkkinointi sähköpostitse, mainostaminen uutisryhmissä, keskustelufoorumeissa tai muissa paikoissa, jossa se on kielletty.

Mikäli asiakkaan liikenteen tai palvelinresurssien käyttö poikkeaa olennaisesti tavanomaisesta tai palvelukuvauksen mukaisesta, on CNH:lla oikeus tarkastaa Palvelusta perittävää hintaa käyttöä vastaavaksi.

CNH ei vastaa mistään materiaalista, johon Asiakas pääsee Palvelun kautta. Asiakas on velvollinen lukemaan Palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat CNH:n toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista CNH:n verkkosivuilla tai toimittaa Asiakkaalle muulla tavalla.

Asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmyydä Palvelua edelleen tai siirtää sopimusta tai Palvelua kolmannelle osapuolelle, mikäli siitä ei ole kirjallisesti etukäteen sovittu CNH:n kanssa.


7. Julkinen palaute

CNH:lla on nollatoleranssi negatiivisen palautteen julkaisemisessa sosiaalisessa mediassa yrityksestämme ja/tai työntekijöistämme ilman, että asiasta on ensin kirjallisesti reklamoitu ja keskusteltu CNH:n kanssa. Jos tätä ehtoa rikotaan, se johtaa välittömästi asiakkuuden irtisanomiseen ilman mitään hyvityksiä.


8. Maksut

Asiakas maksaa Palveluista voimassaolevan hinnaston mukaisesti, ajantasainen hinnasto sekä sopimusehdot ovat nähtävillä CNH:n verkkosivuilla. Maksu tapahtuu etukäteen ja ainoastaan maksetut tilaukset käsitellään. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun hintaa ja hintarakennetta. CNH:lla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä voimassaolevan hinnaston mukainen maksukehoitusmaksu.

Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan CNH:n verkkosivulla ja uuden laskutusjakson laskun yhteydessä tai erillisellä kirjeellä tai sähköpostilla. Hinnankorotuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu.


9. Hyvitykset

CNH tarjoaa 14 päivän tyytyväisyystakuun webhotelli –palveluihin. Asiakkaalla on oikeus peruutta Palvelu viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun Palvelu on toimitettu. CNH hyvittää Asiakkaalle rahat takaisin, mikäli Asiakas ei ole aikaisemmin saanut hyvitystä 14 päivän tyytyväisyystakuusta. Jos Asiakas on aikaisemmin saanut hyvityksen 14 päivän tyytyväisyystakuusta, Asiakkaan tilaama Palvelu ja asiakastili peruutetaan ilman hyvitystä.

Muutokset Palveluihin, esimerkiksi Palvelujen lisäys tai vähennys, tai hosting –Palvelu tyypin vaihto toiseen ei oikeuta 14 päivän tyytyväisyystakuuseen. 14 päivän tyytyväisyystakuu koskee ainoastaan ensimmäistä webhotelli –Palvelua.

14 päivän tyytyväisyystakuu ei koske muita Palveluita, kuten verkkotunnuksien rekisteröintiä, erillispalvelimia, virtuaalipalvelimia tai lisäveloituksia.


10. Irtisanominen

Sopimus on irtisanottavissa kirjallisesti vähintään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan sopimuskauden alkua. Irtisanomistilanteessa saamatta jääneestä Palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta Asiakkaalle.

Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta tai sen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kirjallisen ilmoituksen saatuaan. CNH:lla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos Asiakas on jättänyt laskunsa maksamatta 14 päivää laskun eräpäivästä lukien, jos Asiakas häiritsee ylläpito- ja tukipalvelua tai käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan. CNH on myös oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli Palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi.


11. Muut ehdot

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki tähän sopimukseen, Palveluun ja sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös sopimuksen päätyttyä.

Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat sekä muut palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käsitellään erimielisyydet vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

CNH voi siirtää tämän sopimuksen ja sen kohteet kolmannelle osapuolelle.